V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov poskytuje advokát právne služby za odmenu.

 

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov ako aj náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. Advokátovi pri vykonávaní právnych úkonov mimo svojho sídla za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí náhrada za stratu času a cestovné výdavky.