Konkurzy, reštrukturalizácie a osobný bankrot

Poskytovanie právnej pomoci v otázkach konkurzov a reštrukturalizácií a zastupovanie klientov v súvisiacich právnych konaniach. Zastupovanie veriteľov a dlžníkov v konkurznom konaní vrátane vypracovania návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo konkurzných prihlášok