Občianske právo

 

Prevody vlastníctva hnuteľných vecí a nehnuteľností, právna problematika týkajúca sa vecných bremien a záložných práv, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v sporoch z občianskoprávnych záväzkových vzťahov, uplatňovanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,
zakladanie nadácií, občianskych združení a iných právnických osôb podľa občianskeho práva a zastupovanie dedičov v dedičskom konaní.