Právo štátnej správy
a územnej samosprávy

Poskytovanie komplexnej právnej pomoci pre subjekty štátnej správyúzemnej samosprávy (miestnu územnú samosprávu
– obce a mestá a regionálnu územnú samosprávu- VÚC)