Posúdenie
povinnosti

Posúdenie zákonnej povinnosti registrácie fyzických osôb a právnických osôb v registri partnerov verejného sektora.

Overenie
identifikácie

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Smernicou EÚ 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Zápis
do registra

Zápis do registra partnerov verejného sektora a poskytovanie služieb oprávnenej osoby.

Pravidelné
overovanie

Pravidelné overovanie identifikácie konečného užívateľa a vypracovanie verifikačného dokumentu

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA


Register partnerov verejného sektora a protischránkový zákon 

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov /tzv. protischránkový zákon/ zavádza s účinnosťou odo dňa 1.2.2017 nový register partnerov verejného sektora vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. Podľa predmetného zákona sa všetci partneri verejného sektora musia zapísať do RPVS.   Tento zápis môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát.

Partner verejného sektora s povinnosťou zápisu do registra

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Osoba ktorá získava finančné prostriedky z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Osoba ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, majetkové práva alebo práva od verejného sektora alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Osoba ktorá nadobúda pohľadávku voči voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom
 • Osoba ktorá získava finančné prostriedky od zdravotnej poisťovne
 • Osoba ktorá získava finančné prostriedky od Pôdohospodárskej platobnej agentúry v segmente poľnohospodárstva
 • Osoba ktorá prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc
 • Zdravotná poisťovňa
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak vlastní pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

Povinnosť byť zapísaný do registra do 31.07.2017

sa vzťahuje na:

 • právnickú osobu zapísanú v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní
 • fyzickú osobu a právnickú osobu, ktoré sú účastníkom zmluvy uzavretej pred 01.02.2017, ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra konečných užívateľov výhod

Povinnosť byť zapísaný do registra od 01.02.2017

Ak ide o zmluvy uzatvorené po 01.02.2017 a Partner nespĺňa definíciu uvedenú v prvom odstavci, tak sa na neho vzťahuje povinnosť zabezpečiť zápis do registra najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Konečný
užívateľ
výhod

Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri.

Sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu

 • Pokuta až do výšky získaného hospodárskeho prospechu alebo až do výšky 1 000 000 Eur pre spoločnosť
 • Pokuta až do výšky 100 000 Eur pre každého štatutára alebo člena štatutárneho orgánu
 • Vylúčenie štatutára alebo člena štatutárneho orgánu až na 3 roky zo všetkých obchodných spoločností a družstiev
 • Hrozba trestnoprávneho postihu
 • Zákaz obchodovať s verejným sektorom
 • Odstúpenie od zmluvy zo strany štáty alebo právo štátu prestať plniť (alebo ani nezačať plniť) zmluvné povinnosti bez toho, aby sa dostal do omeškania

Náklady na zápis

Celkové náklady spojené so zápisom do registra závisia od komplikovanosti majetkovej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, zahraničnej vlastníckej štruktúry a dostupnosti údajov. Za účelom vypracovania cenovej ponuky nás kontaktujte emailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.