Spôsob určenia odmeny advokáta

 

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb sa advokát dohodne s klientom na spôsobe a výške zmluvnej odmeny, pričom táto sa určuje:

 

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci -     hodinová odmena
b) paušálnou sumou - paušálna odmena
c) podielom na hodnote veci - podielová odmena
d) tarifnou odmenou.


Spôsoby určenia zmluvnej odmeny tak, ako sú uvedené vyššie, je možné kombinovať. Advokát môže požadovať za poskytovanie právnych služieb primeraný preddavok